Adatkezelési tájékoztató

(2022.08.04. napjától hatályos szöveg)

Az Adatkezelő elkötelezett az Önök személyes adatainak védelme és megóvása érdekében. Az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos információkat a jelen Adatkezelési tájékoztató (Adatkezelési tájékoztató) tartalmazza. A jelen Adatkezelési tájékoztató összefoglalja, hogy az Adatkezelő mely személyes adatait és miként kezeli és használja fel, illetve miként védi azokat a weboldalon való böngészéssel és a weboldalon elérhető szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban.

A jelen Adatkezelési tájékoztató az alábbi „Adatkezelő megnevezése, elérhetősége” fejezetben feltüntetett, az Adatkezelő üzemeltetésében levő összes weboldalra vonatkozik. A weboldalak közös funkciókat valósítanak meg, úgy, hogy ezek a funkciók különböző domain nevekről is elérhetők. Az alább felsorolt adatkezelések tehát a weboldalak mindegyikére vonatkoznak.

Mit jelent a személyes adat? A személyes adat olyan Önre, mint természetes személyre vonatkozó információ vagy információrészlet, mely alapján Önt közvetlenül (pl. neve alapján) vagy közvetve (pl. személyes egyedi azonosító útján) azonosítani lehet. Az Ön személyes adatai közé tartozhat pl.: családi - és utóneve, lakcíme, e-mail címe telefonszáma.

Jelen tájékoztatás a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) (GDPR) 13. és 14. cikke alapján történik.

ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI

Név: Aurovektor Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 8360 Keszthely, Kossuth utca 7.
Cégjegyzékszám: Cg.20-09-072329
Adószám: 23784769-2-20.
Nyilvántartásba vette és nyilvántartja: Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága
E-mail cím: info@qponverzum.hu
Honlapok: qponverzum.hu, hotelverzum.hu

Az Aurovektor Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot a továbbiakban „Adatkezelő”-nek vagy „mi”-nek nevezzük.

Tárhelyszolgáltató neve, címe és elérhetősége:
Sigmanet Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22., email: info@sigmanet.hu).

ADATVÉDELMI FELELŐS ELÉRHETŐSÉGEI

Az Adatkezelő részéről nem került kinevezésre adatvédelmi tisztviselő a GDPR rendelkezéseivel összhangban.
Amennyiben Önnek az adatkezeléssel kapcsolatban kérdése, észrevétele adódik vagy jogaival kíván élni, azt az alábbi címeken teheti:
info@qponverzum.hu emailben, valamint
8360 Keszthely, Kossuth utca 7. címre küldött postai levél útján.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ELFOGADÁSA

Amennyiben Ön használja az qponverzum.hu és a hotelverzum.hu weboldalt és a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban megjelölt egyéb weboldalt, közösségi oldalt (a továbbiakban együttesen a ’weboldal’) vagy az Adatkezelési tájékoztató megismerésére vonatkozó üres négyzetet (checkbox) bejelöli, azzal megerősíti, hogy teljes körűen elolvasta, tartalmában megismerte és megértette a jelen Adatkezelési Tájékoztatót, és elfogadja a jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatkezelést. Amennyiben Ön a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakkal nem ért egyet, úgy kérjük, ne használja a weboldalt!

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. Amennyiben az Adatkezelő szolgáltatási köre a jövőben bővül, és az új szolgáltatások bevezetése bármiféle változást eredményez a személyes adatok gyűjtésében, illetve felhasználásában, arra vonatkozóan további információkat bocsátunk az Ön rendelkezésére. Eltérő jelzés hiányában az új vagy további szolgáltatásokra a jelen Adatkezelési tájékoztató vonatkozik. Amennyiben jelen Adatkezelési tájékoztató módosításra kerül, arra a weboldalon külön is felhívjuk a figyelmet. A jelen Adatkezelési tájékoztató módosítása a honlapra való feltöltés napjától hatályos.

HA MÉG NEM VAGY 18 ÉVES - INFORMÁCIÓK 18 ÉV ALATTIAKNAK

Fontos tudnod, hogy a weboldalon csak akkor tudod önállóan a szolgáltatásainkat igénybe venni, ha már elmúltál 18 éves. Ha még nem múltál el 18 éves, kérd meg a szülődet, hogy ő segítsen Neked a weboldal használatában. Ha csak böngészel a weboldalunkon, és még nem múltál el 16 éves, akkor a süti (cookie) hozzájárulás előtt kérd meg a szülődet, hogy segítsen Neked ennek a felületnek a használatában és nélküle ne kattints rá semmilyen gombra.

Szülőknek: A weboldalon különféle szolgáltatások vehetők igénybe. A 18. életévüket be nem töltött személyek nem vehetik igénybe a szolgáltatásokat önállóan. A 18. életévét be nem töltött kiskorú esetén így arra kérjük a szülőket, hogy ők vegyék igénybe a szolgáltatásokat. A jelen szakasz vonatkozik továbbá a cselekvőképességet teljesen vagy részlegesen korlátozó gondnokság alatt állókra is. A sütik (cookie) használatához hozzájárulni a 16. életévét betöltött személyek tudnak, így a 16. életévét be nem töltött kiskorú esetén arra kérjük a szülőket, hogy amennyiben egyetértenek, ők adják meg a hozzájárulásokat a sütik használatához.

KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA, IDŐTARTAMA

Az alábbiakban összefoglaló táblázatot talál a személyes adatainak kezelésére vonatkozóan, mely fontos információkat tartalmaz azzal kapcsolatban, hogy az adott adatkezelés vonatkozásában az Adatkezelő miként, milyen célból, ill. mely személyes adatait gyűjti, mi az adatkezelés jogalapja, valamint a személyes adatai meddig kerülnek tárolásra.

Tájékoztatjuk, hogy néhány esetben az Adatkezelő a vele szerződéses viszonyban álló adatfeldolgozókat is igénybe vesz a tevékenysége során, ezeket az adatfeldolgozókat titoktartási és adatvédelmi kötelezettség terheli. A személyes adatok további címzettek részére is közlésre kerülhetnek, pl. az Ön jogi igényének érvényesítése esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság, fogyasztóvédelmi hatóság, békéltető testület részére. A személyes adatok átadására kerülhet sor közhatalmi szerv, bíróság vagy egyéb hatóság megkeresése alapján is.

Az Infotörvény 5. § (5) bekezdése alapján, a jogi kötelezettségen alapuló kötelező adatkezelések szükségességét 3 évente felülvizsgáljuk - amennyiben a vonatkozó jogszabály nem jelöl adatkezelési időtartamot vagy más felülvizsgálati időt. A felülvizsgálat körülményeit és eredményét tartalmazó dokumentációt ugyanezen törvényi rendelkezés alapján a felülvizsgálat elvégzését követő tíz (10) évig őrizzük meg.

1. ÜZENETKÜLDÉS, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Milyen célból történik személyes adatai kezelése?
Az adatkezelés akkor történik, ha Ön üzenetet küld nekünk, vagy mi Önnek. Abból a célból kezeljük a személyes adatait, hogy az Ön által az Adatkezelő e-mail címére vagy egyéb, weboldalon megadott elérhetőségére küldött megkeresésre válaszolni tudjunk és a megkeresésével kapcsolatban kapcsolatot tudjunk tartani Önnel. Az adatkezelés abból a célból is történik, hogy Ön a részünkre üzenetet tudjon küldeni, és az üzeneteit fogadni tudjuk.
Érintettek: Az adatkezeléssel érintettek azok, akik a szolgáltatással kapcsolatban a fenti elérhetőségen megkereséssel éltek, üzenetet küldtek nekünk.

Mely személyes adatait kezeljük: Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok): Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):
Email:
 • Emailben szereplő név
 • e-mail cím
 • megkeresés tárgya
 • megkeresésben adott esetben megadott egyéb személyes adatok

Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja)

Adatkezelésünk szükséges ahhoz, hogy az Ön megkeresésére, üzenetére választ tudjunk adni, azt intézni tudjuk, illetve biztosítsuk az Ön számára, hogy fel tudja venni velünk a kapcsolatot, és mi is fel tudjuk venni Önnel a kapcsolatot. Az adatkezelés az általunk kialakított üzleti modell, szolgáltatásaink magas színvonalának biztosítása, illetve üzleti és gazdasági érdekeink miatt is szükséges. Az adatkezelésünkkel érintettek személyes adatokkal való szabad rendelkezésre vonatkozó érdekeit, jogait és szabadságait mérlegelve, az adatok kezelése szükséges érdekeink és az érintettek itt megjelölt érdekei érvényre juttatásához. Más módon ezen adatkezelésünk nem lenne megvalósítható

ÖN TILTAKOZHAT A JOGOS ÉRDEKEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSÜNK ELLEN!

Garanciák: A személyes adatok körét a legszükségesebb adatokra korlátoztuk. A személyes adatokhoz szervezetünkön belül csak a dedikált munkavállalók férhetnek hozzá, számuk korlátozott.

Az ügyfélszolgálati ügyintézés befejezésétől, lezárultától számított 5 évig őrizzük meg a személyes adatokat, utána pedig töröljük azokat – kivéve, ha az adatkezelésünknek van más érvényes jogalapja.

Ha Ön tiltakozott a személyes adatok kezelése ellen, akkor a tiltakozás elbírálásáig kezeljük az adatokat, kivéve akkor, ha a további adatkezelésünknek van érvényes jogalapja.


Ön jogosult arra, hogy a jogos érdeken alapuló fenti adatkezelésünk ellen bármikor tiltakozzon, ezt a részünkre az „Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei c.” fejezetben szereplő elérhetőségeink egyikén teheti, valamint az adatvédelmi felelősünk felé is jelezheti.

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?
Az Ön nevének és email címének (Ön által küldött emailben szereplő név és a feladó email címe) és a megkeresés tárgyának a megadása a megkeresések feldolgozásának előfeltétele. Amennyiben azokat nem adja meg, úgy nem tudjuk megkeresését feldolgozni, megválaszolni, kapcsolatot felvenni vagy tartani Önnel. A megkeresésben Ön önként adhat meg személyes adatokat, ha úgy gondolja, hogy azok elengedhetetlenül szükségesek a megkeresése feldolgozásához, mi azonban nem várjuk el Öntől ilyen adatok megadását. A személyes adatok megadása nem előfeltétele szerződésnek, és nem kötelezi rá Önt jogszabály vagy szerződés.

Adatok törlésének módja: A fenti adatok a fent meghatározott időtartam elteltével törlésre kerülnek, amennyiben nincs egyéb érvényes jogalapja az adatkezelésnek.

Kinek adjuk át az Ön adatait? A megkeresések, ill. kérdések feldolgozásában, teljesítésében az Adatkezelő szervezetén belüli dedikált munkavállalók vesznek részt, valamint személyes adatai az alábbi címzettek, adatfeldolgozók részére is átadásra kerülnek, az alábbi célokból:

Név Székhelye Adatátadás, adattovábbítás célja
Sigmanet Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. webtárhely szolgáltatása
levelező rendszer biztosítása

2. HÍRLEVÉL

Milyen célból történik személyes adatai kezelése? Az adatkezelés akkor valósul meg, ha Ön feliratkozik a hírlevelünkre. Ekkor a személyes adatait annak érdekében kezeljük, hogy elektronikus úton a híreinket, ajánlatainkat tartalmazó hírlevelet tudjunk Önnek küldeni.

Érintettek: Az adatkezeléssel érintettek a hírlevélre feliratkozók.

Mely személyes adatait kezeljük: Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok): Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):
 • e-mail cím

Az Ön hozzájárulása. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Ön e-mail címének megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő hírlevele útján saját nevében hírekkel, ajánlatokkal keresse meg Önt.

Ön bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni és leiratkozni a hírlevélről. Amennyiben a hozzájárulást 16. év alatti adta (ill. nevében törvényes képviselője) a hozzájárulást nagykorúsága esetén a képviselt is vissza tudja vonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az Ön személyes adatait a hírlevél szolgáltatás nyújtásának végéig, vagy addig kezeljük, amíg Ön (vagy nagykorúsága esetén a képviselt) nem kéri az adatok törlését vagy le nem iratkozik a hírlevél szolgáltatásról és az adatkezelésnek nincs más érvényes jogalapja.


Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?
A fenti személyes adatai megadása önkéntes. Az adatok megadására Önt sem jogszabály, sem szerződés nem kötelezi, az a hírlevél szolgáltatásunkban történő részvételnek azonban előfeltétele. Az e-mail címe azért szükséges, hogy az üzenetet célba juttassuk Önnek. Amennyiben Ön az email címét nem adja meg részünkre, úgy nem tudunk az Ön részére elektronikus hírlevelet küldeni Önnek. Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő részéről a hírlevélre feliratkozók személyes adatainak kezelése a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdésével összhangban is történik, tehát az adatokat nyilvántartásban rögzíti az Adatkezelő.

Adatok törlésének módja: Ön bármikor leiratkozhat hírlevelünkről, ill. kinyilváníthatja, hogy nem kér többé híreinkről és ajánlatainkról megkereséseket a hírlevélben erre a célra megjelölt linken keresztül, továbbá „Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei” fejezetben található postai címünkön is. Törlési kérelme esetén a vonatkozó adatait a kérelem feldolgozásával egyidejűleg töröljük. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Kinek adjuk át az Ön adatait? A személyes adataihoz az Adatkezelő belső szervezetében csak az erre jogosultsággal rendelkező dedikált munkavállalók férnek hozzá. A személyes adatai az alábbi adatfeldolgozók, címzettek részére kerülnek átadásra, a lenti célokból:

Név Székhelye Adatátadás, adattovábbítás célja
Sigmanet Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. webtárhely szolgáltatása
levelező rendszer biztosítása

3. PANASZKEZELÉS

Milyen célból történik személyes adatai kezelése?
Az adatkezelés akkor valósul meg, ha Ön panasszal él a szolgáltatásainkkal kapcsolatban. Abból a célból kezeljük adatait, hogy a weboldalon elérhető szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő panaszokat kezelni tudjuk, ill. azokat ki tudjuk vizsgálni. Továbbá, hogy a panaszt előterjesztőt be tudjuk azonosítani, és a panasszal kapcsolatban kapcsolatot tarthassunk vele. Az adatkezelésünk abból a célból is történik, hogy az Ön fogyasztói jogai hatékony érvényesítését biztosíthassuk az Ön számára, ill. a kapcsolódó eljárások céljából. A fogyasztói panaszával kapcsolatos adatok kezelése a békéltető testületi és online fogyasztói vitarendezési eljárás igénybevétele, az eljárásban való közreműködésünk érdekében is történik.

Érintettek: Az érintettek azok, akik panasszal éltek az Adatkezelő felé, vagy a panaszban fel vannak tüntetve.

Mely személyes adatait kezeljük: Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok): Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):

Panaszról felvett jegyzőkönyv adattartalma:

 • vezetéknév, keresztnév
 • panaszának, kifogásának, bejegyzésének részletes leírása
 • panaszhoz mellékelt iratok, adatok, dokumentumok jegyzéke

Panaszának adattartalma:

 • azon adatok, amelyeket Ön a fentieken túlmenően adott meg nekünk a panaszával kapcsolatban

Békéltető testületi eljárás esetén:

 • az eljárás irataiban szereplő személyes adatok, pl. felek/képviselőik, egyéb szereplők adatai, ügy tárgya és tartalma

Online fogyasztói vitarendezéssel kapcsolatban kezelt adatok:

 • az eljárás irataiban szereplő személyes adatok, pl. felek/képviselőik, egyéb szereplők adatai, ügy tárgya és tartalma

Jogi kötelezettség teljesítése
(GDPR 6. cikk (1) c). pontja)

Szóbeli és írásbeli panasz előterjesztésének biztosítása az Ön részére a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (2) és (7) bekezdése alapján, mely törvény a panaszról felvett jegyzőkönyv adattartalmát is meghatározza. Adatkezelésünk alapja továbbá a békéltető testületi eljárásban történő kötelező vállalkozási közreműködésre vonatkozólag a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 29. § (11) bekezdése, valamint az online vitarendezés tekintetében a 2009/22/EK irányelv és a 2006/2004/EK rendelet módosításáról és a fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet.

A panaszkezeléssel kapcsolatban a személyes adatokat 5 évig őrizzük meg a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (2) és (7) bekezdése alapján.

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?
Amennyiben Ön panasszal él felénk, Ön határozza meg, hogy mely adatokat ad meg a részünkre. A panaszról felvett jegyzőkönyv adattartalmát azonban a fogyasztóvédelemről szóló törvény határozza meg. A békéltető eljárásban és az online vitarendezésben megadandó adatkör is jogszabály által meghatározott. Amennyiben nem adja meg részünkre vagy az eljáró hatóság részére a vonatkozó adatokat, előfordulhat, hogy fogyasztói jogait nem, vagy nem teljeskörűen tudja gyakorolni, vagy nem tudjuk Önnel a kapcsolatot felvenni vagy tartani. Továbbá előfordulhat, hogy a panaszát adathiány esetén nem, vagy csak részlegesen tudjuk kivizsgálni, ill. annak eleget tenni, békéltetésben, online vitarendezésben hatékonyan részt venni. A békéltető testületi eljárásban történő együttműködésünk jogszabály alapján kötelező. Szerződés kötésének nem előfeltétele az itt felsorolt személyes adatok megadása.

Adatok törlésének módja: A személyes adatait a fenti vonatkozó határidő elteltével töröljük, amennyiben nincs egyéb érvényes jogalapja az adatkezelésnek.

Kinek adjuk át az Ön adatait? A panaszok kezelésében az Adatkezelő dedikált munkatársai vesznek részt, valamint személyes adatai az alábbi címzettek, adatfeldolgozók részére is átadásra kerülhetnek, az alábbi célokból, amennyiben ezek relevánsak:

Név Székhelye Adatátadás, adattovábbítás célja
illetékes és hatáskörrel rendelkező fogyasztóvédelmi vagy egyéb hatóság fogyasztóvédelmi vagy egyéb hatósági eljárás esetén az eljárás lebonyolítása
békéltető testület békéltető testületi eljárásban történő részvétel esetén az eljárás lebonyolítása
online vitarendező platform és az eljárásban eljáró békéltető testület online vitarendezés igénybevétele esetén vitarendezés lebonyolítása
aktuális jogi képviselő jogi képviselet esetén annak ellátása
Sigmanet Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. webtárhely szolgáltatása

4. ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ MEGKERESÉSEK

Milyen célból történik személyes adatai kezelése?
Ez az adatkezelés akkor valósul meg, ha az adatkezelésünkkel kapcsolatban megkeresést kapunk. Ekkor annak érdekében kezeljük a személyes adatokat, hogy az „Ön jogai és jogérvényesítési lehetőségei” c. fejezetben ismertetett jogainak gyakorlását dokumentálhatóan biztosíthassuk az Ön részére, továbbá, hogy az Ön által gyakorolható jogok tekintetében meg tudjunk felelni a GDPR által velünk szemben támasztott elszámoltathatósági követelménynek. Valamely adatkezelésünkkel érintett személy halálát követően - tekintettel a GDPR (27) preambulum bekezdésének felhatalmazására - az Info. tv. 25.§ alapján a személyes adatokkal összefüggő jogok érvényesítésének biztosítása érdekében is kezelünk adatokat e célból.

Érintettek: Az adatkezeléssel érintettek azok a felhasználók, akik a személyes adatok általunk történő kezelésével kapcsolatban megkereséssel, észrevétellel élnek felénk vagy érintetti jogaikat kívánják gyakorolni.

Mely személyes adatait kezeljük: Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok): Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):
 • megkeresésben megadott adatok
 • név
 • e-mail cím vagy más elérhetőség
 • kérelem tárgya, tartalma
 • esetenként aláírás
 • elhunyt személy adataival kapcsolatos jogok gyakorlása esetén: joggyakorlásra jogosult személy neve, elérhetősége, halotti anyakönyvi kivonat vagy bírósági határozat, valamint személyazonosság és közeli hozzátartozói minőség igazolására szolgáló közokirat szükséges adatai, ill. közeli hozzátartozói minőség igazolásának ténye, esetlegesen az adatkezelőnél tett nyilatkozat, ügyintézési rendelkezés.
Jogos érdek
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján).

Az Adatkezelő annak érdekében kezeli a személyes adatait, hogy az adatkezelési megkereséseket megválaszolja, és azokat és az azok alapján hozott intézkedéseket megfelelően dokumentálni tudja ill., hogy Ön adatvédelmi jogait gyakorolni tudja, továbbá, hogy az Adatkezelő hatósági megkeresésre igazolni tudja a GDPR-nak és az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelését. Az Adatkezelő jogos érdeke összhangban van a GDPR 5. cikk (2) bekezdése rendelkezéseivel (elszámoltathatóság elve), továbbá a GDPR 12. cikkének (1) bekezdésével, tekintettel a 11. cikkre is (azonosítást nem igénylő adatkezelés), az annak való megfelelést is dokumentálja. Az ezen célból történő adatkezelés továbbá az Adatkezelő üzleti és gazdasági érdekei érvényre juttatása érdekében, a jogszabályoknak megfelelő működése érdekében (Info tv. 25. §) is történik. Az adatkezeléssel érintettek személyes adatokkal való szabad rendelkezésre vonatkozó érdekeit, jogait és szabadságait mérlegelve, az adatok kezelése szükséges az Adatkezelő és az Ön itt megjelölt érdekeinek érvényre juttatásához. Más módon ezen adatkezelés nem lenne megvalósítható.

ÖN TILTAKOZHAT A JOGOS ÉRDEKEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSÜNK ELLEN!

Garanciák: A kezelt személyes adatok körét a legszükségesebb adatokra korlátoztuk. Az Adatkezelő szervezetén belül csak a dedikált munkavállalók férhetnek hozzá a személyes adatokhoz, számuk korlátozott.

Az adatokat a megkereséstől számított 5 évig őrizzük meg, annak érdekében, hogy a GDPR-ban Önnek biztosított jogokra vonatkozó igazolási kötelezettségünknek eleget tudjunk tenni, illetve az esetleges jogviták megoldása érdekében. Amennyiben vonatkozó eljárás indult, abban az esetben személyes adatait az eljárás lezárásáig kezeljük.

Ha Ön tiltakozik az adatok kezelése ellen, akkor a tiltakozásának az elbírálásáig kezeljük a személyes adatokat, kivéve, ha jogos érdekeink az adatok további kezelését lehetővé teszik számunkra vagy van más érvényes jogalapunk a személyes adatok kezelésére.


TILTAKOZÁS: Ön jogosult arra, hogy a jogos érdeken alapuló fenti adatkezelésünk ellen bármikor tiltakozzon, ezt az „Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei c.” fejezetben szereplő elérhetőségeink egyikén teheti, valamint az adatvédelmi felelősünk felé is jelezheti.

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?
A személyes adatok megadása nem előfeltétele szerződésnek, és nem kötelezi rá Önt jogszabály vagy szerződés, kivéve az elhunyt személyekkel kapcsolatos jogok gyakorlását. Ön szabadon dönthet arról, hogy a megkeresése, jogai gyakorlása során mely személyes adatait adja meg részünkre, azonban adathiány esetén előfordulhat, hogy nem tudjuk a megkeresését, kérelmét teljesíteni: a beazonosításhoz, kérelem meghatározásához szükséges személyes adatokat tehát mindenképpen meg kell adnia ahhoz, hogy érdemben tudjunk foglalkozni a megkereséssel. Az Ön neve az Ön beazonosítása miatt szükséges, hogy tudjuk, ki küldi nekünk a megkeresést és meg tudjuk nézni, hogy pontosan milyen személyes adatát kezeljük. Az elérhetősége azért szükséges, hogy kapcsolatba tudjunk lépni és maradni Önnek a megkeresése kapcsán. A megkeresés, kérelem tárgya, tartalma pedig annak megvizsgálásához elengedhetetlen. Az adatkezeléssel érintett elhunyt személy jogainak gyakorlása esetén az adatok (Adatkezelőnél tett nyilatkozat, halotti anyakönyvi kivonat, bírósági határozat, személyazonosságot ill. hozzátartozói minőséget igazoló közokirat) az Info tv. 25.§ (1) és (4) bekezdése alapján szükségesek, anélkül nem tudjuk kérését feldolgozni, teljesíteni. Tájékoztatjuk, hogy az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.

Adatok törlésének módja: A fenti adatok a fent meghatározott időtartam elteltével törlésre kerülnek, amennyiben nincs egyéb érvényes jogalapja az adatkezelésnek.

Kinek adjuk át adatait: Az Ön személyes adatait az Adatkezelő dedikált munkavállalói ismerhetik meg, valamint a személyes adatai az alábbi címzettek, adatfeldolgozók részére is átadásra kerülhetnek, az alábbi célokból, amennyiben ezek relevánsak:

Név Székhelye Adatátadás, adattovábbítás célja
illetékes bíróság bírósági eljárás esetén annak lebonyolítása
az illetékes hatóság hatósági eljárás esetén az eljárás lebonyolítása
szaktanácsadó szaktanácsadás esetén tanácsadás
aktuális jogi képviselő jogi képviselet esetén annak ellátása
Sigmanet Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. webtárhely szolgáltatása

5. ADATVÉDELMI INCIDENSEKKEL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE

Milyen célból történik személyes adatai kezelése?
Ez az adatkezelés akkor valósul meg, ha adatvédelmi incidens történik a rendszereinkben. Ekkor abból a célból kezeljük a személyes adatait, hogy amennyiben szükséges, az esetleges adatvédelmi incidensről Önt értesíteni tudjuk, az adatvédelmi hatóságnak bejelentést tegyünk az értesítésről, valamint, hogy az értesítés megtörténtét dokumentáljuk. Az adatvédelmi incidensről történő tájékoztatási kötelezettségünk a GDPR 34. cikkén alapul, mely alapján az Adatkezelő köteles tájékoztatni az érintettet, amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a jogaira és szabadságaira nézve, ill. amennyiben azt az adatvédelmi incidenssel kapcsolatban a felügyeleti hatóság (NAIH) elrendelte az Adatkezelő számára. A tájékoztatás a GDPR 34. cikk (3) bekezdésében meghatározott feltételek esetén mellőzhető. Valamint annak érdekében is kezeljük az Ön itt megjelölt személyes adatait, hogy meg tudjunk felelni a GDPR 33. cikk (5) bekezdése szerinti adatvédelmi incidensek bejelentésére és nyilvántartására vonatkozó kötelezettségünknek. Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi incidensekre vonatkozó nyilvántartás anonim módon tartalmazza az Ön adatait (pl. érintettek hozzávetőleges száma, érintett adatok kategóriája). A hatósági bejelentés a hatóság által megadott bejelentőlapon történik. Amennyiben adatfeldolgozók vagyunk, akkor az adatkezelőt a GDPR 33. cikk (2) bekezdése alapján tájékoztatnunk kell az incidensről, illetve a hatóságot is a tájékoztatás megtörténtéről. Ez a hatósági bejelentés a is a hatóság által megadott bejelentőlapon valósul meg, amelyben szerepel az adatkezelők neve és elérhetőségei.

Érintettek: Az adatkezeléssel érintettek azok a felhasználók, akik adatait az Adatkezelőnél feltárt adatvédelmi incidens érinti.

Mely személyes adatait kezeljük: Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok): Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):
 • név
 • e-mail cím
 • incidensről való tájékoztatás tartalma (különösen: adatvédelmi incidens jellege, következmények, orvoslás érdekében megtett intézkedések)

adatvédelmi incidensekről vezetett nyilvántartás:

 • érintettek száma
 • érintett személyes adatok kategóriája
 • adatvédelmi incidensre vonatkozó tények

adatvédelmi incidensekről adatkezelő tájékoztatása és erről hatósági bejelentés:

 • adatvédelmi incidensre vonatkozó tények
adatkezelő neve és elérhetőségei

Jogos érdek
GDPR 6. cikk (1) f). pontja alapján

Az Adatkezelő annak érdekében kezeli személyes adatait, hogy a GDPR 33. cikk (2) és (5) bekezdése (adatvédelmi incidensekről adatkezelők értesítése és nyilvántartás vezetése), valamint a GDPR 34. cikke (érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről) szerinti kötelezettségének eleget tudjon tenni, valamint azt megfelelően dokumentálni tudja, ill. hatóság megkeresésére igazolni tudja a GDPR és adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelést. Az adatkezelés adatbiztonsági okból is történik, hogy védeni tudjuk az Ön általunk kezelt személyes adatait, a behatolások, támadások ellen hatékonyan és gyorsan védekezni tudjunk. Az Adatkezelő jogos érdeke összhangban van a GDPR 5. cikk (2) bekezdésének rendelkezésével (elszámoltathatóság elve), továbbá a GDPR 34. cikke alapján az Adatkezelő számára kötelező, a jogszabályoknak megfelelő működés elvével. Az adatkezeléssel érintettek személyes adatokkal való szabad rendelkezésre vonatkozó érdekeit, jogait és szabadságait mérlegelve, az adatok kezelése szükséges az Adatkezelő itt megjelölt érdekeinek érvényre juttatásához, valamint az érintettek érdekeit is szolgálja - tekintettel arra, hogy személyes adataik védelme érdekében is szükséges. Más módon ezen adatkezelés nem lenne megvalósítható

ÖN TILTAKOZHAT A JOGOS ÉRDEKEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSÜNK ELLEN!

Garanciák: A kezelt személyes adatok körét a legszükségesebb adatokra korlátoztuk. Az Adatkezelő szervezetén belül csak a dedikált munkavállalók férhetnek hozzá a személyes adatokhoz, számuk korlátozott.

Az adatokat az incidensről történő értesítéstől számított 5 évig őrizzük meg, annak érdekében, hogy a GDPR-ban rögzített igazolási kötelezettségünknek eleget tudjunk tenni, illetve adatbiztonsági okból is. Amennyiben vonatkozó eljárás indult, abban az esetben személyes adatait az eljárás lezárásáig kezeljük. Ha Ön tiltakozik az adatok kezelése ellen, akkor a tiltakozásának az elbírálásáig kezeljük a személyes adatokat, kivéve, ha jogos érdekeink az adatok további kezelését lehetővé teszik számunkra vagy van más érvényes jogalapunk a személyes adatok kezelésére.


TILTAKOZÁS: Ön jogosult arra, hogy a jogos érdeken alapuló fenti adatkezelésünk ellen bármikor tiltakozzon, ezt az „Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei c.” fejezetben szereplő elérhetőségeink egyikén teheti, valamint az adatvédelmi felelősünk felé is jelezheti.

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat? Az adatokat Önnek nem kell megadnia, azzal mi már rendelkezünk.

Adatok törlésének módja: A fenti adatok a fent meghatározott időtartam elteltével törlésre kerülnek.

Kinek adjuk át adatait: Az Ön személyes adatait az Adatkezelő dedikált munkavállalói ismerhetik meg, valamint a személyes adatai az alábbi címzettek, adatfeldolgozók részére is átadásra kerülhetnek, az alábbi célokból, amennyiben ezek relevánsak:

Név Székhelye Adatátadás, adattovábbítás célja
felügyeleti hatóság (NAIH) hatósági eljárás esetén az eljárás lebonyolítása
szaktanácsadó szaktanácsadás esetén tanácsadás
aktuális jogi képviselő jogi képviselet esetén annak ellátása
Sigmanet Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. webtárhely szolgáltatása

6. JOGI IGÉNYEK ÉRVÉNYESÍTÉSE

Milyen célból történik személyes adatai kezelése?
Ez az adatkezelés akkor valósul meg, ha velünk, vagy a köztünk levő szerződéssel kapcsolatos jogi igény érvényesítése történik. Ekkor annak érdekében kezeljük a személyes adatokat, hogy a jogi igényeinket érvényesíteni tudjuk, vagy a velünk szemben támasztott jogi igényekkel kapcsolatban védekezni tudjunk.

Az adatkezeléssel érintettek: Azok a természetes személyek, akik a vonatkozó jogvitában érintettek és személyes adatuk az eljárásban rögzítésre került.

Mely személyes adatait kezeljük: Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok): Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):

Az igény tárgyául szolgáló ügy adatai:

 • vezetéknév és keresztnév
 • e-mail cím
 • dátum, időpont
 • adott esetben aláírás
 • jogvita tárgya és tartalma
 • jogvitában adott esetben érintett természetes személyek ügy jellegétől és tartalmától függő személyes adatai

Jogos érdek
(GDPR 6.cikk, (1) bekezdés f) pontja)

A személyes adatokat az Adatkezelő üzleti és gazdasági érdekinek érvényesítése érdekében, továbbá annak érdekében kezeli, hogy a jogait érvényesíteni tudja, ill. az ellene támasztott jogi igénnyel szembeni védekezni tudjon. Az adatok törlése esetén ugyanis előfordulhat, hogy az Adatkezelő a jogi igényét lényegesen nehezebben tudná érvényesíteni, illetve az ellene támasztott igénnyel szemben nehezebben tudna védekezni, mely az Adatkezelő jogait csorbítaná. Az adatkezeléssel érintettek személyes adatokkal való szabad rendelkezésre vonatkozó érdekeit, jogait és szabadságait mérlegelve megállapítja az Adatkezelő, hogy az adatok kezelése szükséges az Adatkezelő érdekeinek érvényre juttatásához, valamint az érintettek érdekeit is szolgálja - tekintettel arra, hogy személyes adataikkal védelme érdekében is szükséges. Más módon ezen adatkezelés nem lenne megvalósítható.

ÖN TILTAKOZHAT A JOGOS ÉRDEKEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSÜNK ELLEN!

Garanciák: A kezelt személyes adatok körét a legszükségesebb adatokra korlátoztuk. Az Adatkezelő szervezetén belül csak dedikált munkavállalók férhetnek hozzá a személyes adatokhoz, számuk korlátozott.

A személyes adatokat a jogos érdek fennállásáig, előreláthatólag a polgári jogi elévülési idő vége + 6 hónap (ami előreláthatóan 5,5 év) végéig kezeljük. Ha valamely ügyben eljárás indult, akkor a vonatkozó eljárás jogerős befejezéséig kezeljük a személyes adatokat, amennyiben az eljárás alapján követelés behajtása vagy felülvizsgálat érdekében eljárás indult, úgy a teljes követelés kiegyenlítéséig, ill. a vonatkozó eljárás lezárásáig, amikor is felülvizsgáljuk az adatkezelést.

TILTAKOZÁS: Ön jogosult arra, hogy a jogos érdeken alapuló fenti adatkezelésünk ellen bármikor tiltakozzon, ezt az „Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei c.” fejezetben szereplő elérhetőségeink egyikén teheti, valamint az adatvédelmi felelősünk felé is jelezheti.

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?
Az adatokat Önnek nem kell megadnia, azokkal az Adatkezelő már rendelkezik, vagy Öntől, vagy az illetékes pl. fogyasztóvédelmi hatóságtól, bíróságtól, egyéb közhatalmi szervtől kaptuk meg az Ön igényérvényesítésével (pl. fogyasztói panasz, keresetindítás) kapcsolatban.

Adatok törlésének módja: A fenti adatok a fent meghatározott időtartam elteltével törlésre kerülnek.

Kinek adjuk át adatait: Az Ön személyes adatait az Adatkezelő dedikált munkavállalói ismerhetik meg, valamint átadásra kerülhetnek az alábbi címzettek, adatfeldolgozók részére, az alábbi célokból, amennyiben ezek relevánsak:

Név Székhelye Adatátadás, adattovábbítás célja
illetékes hatóság, bíróság, közhatalmi szerv, végrehajtó eljárás lebonyolítása
szaktanácsadó szaktanácsadás esetén tanácsadás
aktuális jogi képviselő jogi képviselet esetén annak ellátása, eljárásban történő részvétel biztosítása
Sigmanet Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. webtárhely szolgáltatása

7. BÖNGÉSZÉS, COOKIE (SÜTIK)

Amennyiben Ön felkeresi a weboldalt, azon böngészik, a weboldal cookie-kat (azaz „sütik”), - rövid adatfájl, jelsorozat - helyez el az Ön számítógépén. Amennyiben Ön nem szeretné, hogy a számítógépén, böngészésre használt eszközén (pl. mobiltelefon, tablet stb.) cookie kerüljön alkalmazásra, úgy lehetősége van azok letiltására, ezt többek között megteheti a böngészője megfelelő beállításával. A cookie-król, azok letiltásáról és a weboldal által használt sütik fajtájáról részletes információkat a weboldalon megtalálható Süti (cookie) tájékoztatóban (https://www.qponverzum.hu/suti-tajekoztato) talál.

Milyen célból történik személyes adatai kezelése?
Az adatkezelés a weboldalon a böngészés megkezdésével megvalósul. Ekkor a weboldal megfelelő működésének, az azon elhelyezett tartalom megfelelő megjelenítésének, a korábban megtekintett ajánlatok megjelenítésének biztosítása, az ajánlatok megosztása, a felhasználói felületek megfelelő kialakítása, a weboldal folyamatos fejlesztése, a felhasználói élmény fokozása, az adatbiztonság garantálása érdekében kezeljük az Ön alább meghatározott személyes adatait. Továbbá a felhasználók böngészési szokásai meghatározása érdekében, valamint a weboldalhoz kapcsolódó statisztikák elkészítése, anonimizált személyes adatok statisztikai célú gyűjtése okán.

Érintettek: Az adatkezeléssel érintettek a weboldal látogatói.

Mely személyes adatait kezeljük: Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok): Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):
 • az Ön eszközének IP címe
 • operációs rendszer és böngésző típusa
 • hibaüzenetek adatai
 • sütiben tárolt adat: Ön elfogadta-e a süti beállításokat
 • sütiben tárolt adat: mikor látta Ön a kategória popupot
 • sütiben tárolt adat: Látta-e Ön a bemutatót
 • sütiben tárolt adat: Elfogadta-e Ön a cookiekat/adatvédelmi szabályzatot
 • sütiben tárolt adat: Mikor látta először Ön a népszerűség szerinti rendezést
 • sütiben tárolt adat: Egyedi felhasználó azonosító
 • sütiben tárolt adat: Az Ön utolsó látogatásának dátuma
 • sütiben tárolt adat: Hírlevél feliratkozó popupot látta-e Ön
Jogos érdek
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja)

Azon cookie-k vonatkozásában, amelyek abból a célból szükségesek, hogy a weboldal megfelelő működését, annak alapvető funkciót biztosíthassuk a felhasználóink számára, pl. az oldalon történő navigációt, a tartalmak megfelelő megjelenítését, a megjelenítés formátumát. Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke, amely arra irányul, hogy a kialakított weboldalát működtetni tudja, ill. a weboldalon elérhetővé tett funkciók zavartalan működtetését biztosítsa a cookie-k által. Az ilyen sütik használata az Ön érdeke is, amely arra irányul, hogy ezeket a funkciókat igénybe tudja venni. Az adatkezeléssel érintettek személyes adatokkal való szabad rendelkezésre vonatkozó érdekeit, jogait és szabadságait mérlegelve megállapítjuk, a weboldal működéséhez elengedhetetlen sütik által tárolt személyes adatok kezelése szükséges az érdekeink érvényre juttatásához, valamint az Ön érdekeit is szolgálja - tekintettel arra, hogy ezen cookie-k alkalmazása nélkül a weboldal szolgáltatásainak használata ellehetetlenülne. Más módon ezen adatkezelés, és a teljes weboldal megfelelő működtetése nem lenne megvalósítható.

ÖN TILTAKOZHAT A JOGOS ÉRDEKEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSÜNK ELLEN!

Garanciák: A cookie-k minimális személyes adatot kezelnek, az általunk alkalmazott cookie-k nagyrészt anonimizált módon kezelik az adatokat.

Jogos érdek alapján kezelt cookie-k, melyekről részletes információt a Süti (cookie) tájékoztatóban talál:

 • felhasználó által magadott adatok rögzítése érdekében használt cookie („user-input cookies)
 • hitelesítési munkamenet-sütik („authentication cookies”)
 • felhasználóközpontú biztonsági sütik („user centric security cookies”)

A sütikben tárolt információkat a cél megvalósulásáig (érvényességi idő lejártáig) tároljuk, vagy addig kezeljük az adatokat, amíg Ön le nem tiltja az adatok kezelését. Az egyes, weboldalon alkalmazott sütik pontos érvényességi idejét a Süti (cookie) tájékoztatóban (https://www.qponverzum.hu/suti-tajekoztato) találja meg.
 • az Ön eszközének IP címe Harmadik fél (Google Analytics, Facebook) által használt cookie-k esetében, ill. anonim módon:
 • a weboldalt látogatók száma
 • a látogatók mely honlapról érkeztek a weboldalra
 • a weboldal látogatói a weboldal mely oldalait látogatták meg, weboldalon belüli kattintások
 • weboldal aktivitási adatok:
  • a Felhasználó honnan érkezett a weboldalra
  • a Felhasználó által preferált város
  • a Felhasználó összes látogatása az oldalon (időpont, forrás és a fent felsorolt adatok)
  • a Felhasználó átkattintásai az ajánlatoknál
  • a Felhasználó által végzett műveletek az oldalon (pl. szűrések, rendezések, lapozások, keresések)
  • közösségi média megosztások (pl. Facebook, Twitter, email, Messenger, Pinterest, Tumblr)
  • popupok státusza (hírlevél felugró, időszakos popupok)
 • korábban Ön által megtekintett ajánlatok
 • ajánlatok megosztása
 • Weboldalon történő bejelentkezés kezdő és befejező időpontja
 • a Felhasználó által használt eszköz képfelbontása
 • a Hírlevéllel kapcsolatban:
  • a Felhasználó hírlevél feliratkozása, leiratkozása, illetve Hírlevél preferenciái)
  • visszapattanó üzenetek az email címről (hibaüzenetek, időpontok)
  • hírlevél megnyitások.
 • A weboldalt követő felhasználókra vonatkozóak: az ’rss feed’ követő felhasználók a weboldalról elérhető rss feedet állítják be a saját feed olvasójukba és onnan követik a weboldalon megjelenített ajánlatokat, a weboldalt. A weboldal követő linkjein keresztül irányítja át őket az ajánlatokat tartalmazó weboldalakra. A követéshez szoftver letöltése szükséges, amely az Adatkezelőtől független, és amelyre kizárólag a szoftver gazdájának szerződési feltételei és adatkezelési elvei vonatkoznak.

Az Ön hozzájárulása
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján)

A remarketing (egyedi ajánlatot biztosító), a hirdetéseket megjelenítő, a felhasználói viselkedést figyelő, az általános ajánlatokat megjelenítő és a statisztikai célú sütik esetében az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

Ön bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A sütikben tárolt információkat a cél megvalósulásáig (érvényességi idő lejártáig) tároljuk, vagy addig kezeljük az adatokat, amíg Ön le nem tiltja az adatok kezelését. Az egyes, weboldalon alkalmazott sütik pontos érvényességi idejét a Süti (cookie) tájékoztatóban (https://www.qponverzum.hu/suti-tajekoztato) fejezetében találja meg.

TILTAKOZÁS: Ön jogosult arra, hogy a jogos érdeken alapuló fenti adatkezelésünk ellen bármikor tiltakozzon, ezt az „Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei c.” fejezetben szereplő elérhetőségeink egyikén teheti, valamint az adatvédelmi felelősünk felé is jelezheti.

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?
A személyes adatokat nem Ön adja meg részünkre, hanem mi gyűjtjük Önről, az adatokat a rendszer automatikusan naplózza. Az ilyen információk személyazonosításra önmagukban nem alkalmasak, azokat nem kapcsoljuk össze egyéb személyes adatokkal, az adatokat trendelemzésekhez, oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a szolgáltatások adminisztrálásához, a felhasználói igények elemzéséhez, kielégítéséhez használjuk fel, melyek az általunk nyújtott szolgáltatások ill. weboldalunk színvonalának fejlesztéséhez járulnak hozzá. Egyes cookie-k a weboldal működésének biztosításához elengedhetetlenül szükségesek, ezeket Ön nem tudja letiltani.

Adatok törlésének módja: A cookiek az érvényességi idejük lejártát követően automatikusan törlésre kerülnek. A sütit/cookiet Ön is törölni tudja a saját számítógépéről, illetve akár saját böngészőjében le is tilthatja azok alkalmazását. A sütik és nyomkövetés kezelésére általában a böngészők „Beállítások” menüjében van lehetőség, de ez böngészőnként eltérő lehet, ezek az alábbi linkeken érhetők el (a legelterjedtebb böngészők esetén):
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn https://support.mozilla.org/hu/kb/privat-bongeszes-internetezes-meglatogatott-webold
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu https://support.google.com/chrome/answer/2790761?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu
Safari: https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac
Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/#tracking
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17438/windows-internet-explorer-view-delete-browsing-history

A korábban megtekintett ajánlatokat Ön a korábbi ajánlatnál az „előzmények törlése” feliratra kattintva tudja törölni.

Kinek adjuk át adatait: weboldalunk használatának, böngészésének, megjelenítésének lehetővé tételében a következő személyek vesznek részt:

Név Székhelye Adatátadás, adattovábbítás célja
Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street
Dublin 4
Írország
A honlappal kapcsolatos webanalitikai szolgáltatást nyújtja.
Facebook Ireland Limited 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour
Dublin 2
Ireland
A honlapon található Facebook funkciók működését támogatja.

MÁS HONLAPRA MUTATÓ LINKEK

Tájékoztatjuk, hogy az Ön kényelme és teljesebb tájékoztatása érdekében a weboldalon más honlapokra mutató linkeket ill. menüpontokat helyezhetünk el. Ezen honlapok, blogok tőlünk függetlenül működnek és a személyes adatok kezelése tekintetében saját adatkezelési szabályzattal rendelkeznek, ezekre nekünk ráhatásunk nincs. Javasoljuk, hogy a hivatkozott honlapok adatkezelési tájékoztatóját is olvassa át, ha azokra látogat.

ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK, INCIDENSKEZELÉS

Az Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon az Ön személyes adatainak biztonságáról, a GDPR 32. cikkének megfelelően. Az Adatkezelő ezen felül megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az Adatkezelő a megfelelő szintű adatbiztonságot a következő módon garantálja:

 • az Ön személyes adatait biztonságos technikai környezetben tároljuk, azokat kizárólag csak az arra feljogosított személyek számára (megfelelő azonosítás után munkatársaink vagy alvállalkozóink) tesszük hozzáférhetővé;
 • az adatok kezelésénél https protokollt használunk, így titkosított kapcsolaton keresztül kommunikál Ön és a szerver;
 • a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az Adatkezelő utasításának megfelelően kezelhetik a személyes adatokat;
 • védjük adatait a jogosulatlan hozzáféréstől, ennek érdekében biztonsági intézkedéseket alkalmazunk;
 • megfelelő intézkedésekkel védjük továbbá személyes adataidat a jogosulatlan megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen;
 • a személyes adatok továbbításánál megfelelő technikai megoldással titkosítást használunk;
 • biztosítjuk, hogy a személyes adatok változatlansága igazolható legyen;
 • biztosítjuk, hogy a személyes adatok hitelessége és hitelesítése biztosított legyen;
 • megvédjük az információnak és az adatkezelés módszerének a pontosságát és teljességét, a személyes adatok sértetlenségét;
 • biztosítjuk a rendelkezésre állást: gondoskodunk arról, hogy amikor szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök;
 • biztonsági intézkedéseinket rendszeresen teszteljük és értékeljük, illetve javítjuk.

Adatokkal kapcsolatos incidens: Amennyiben az Ön adataival kapcsolatos incidens történik, a tudomásszerzés után mindent megteszünk a kockázatok csökkentése érdekében. Amennyiben az Ön adataival kapcsolatos olyan esemény történik, ami az Adatkezelő (vagy az adatfeldolgozója) által megtett védelmi intézkedések ellenére valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve, erről az eseményről késedelem nélkül tájékoztatjuk Önt (ismertetve az Ön által megteendő lépéseket is) és az illetékes felügyeleti hatóságot is.

ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK ORSZÁGBA

Személyes adatok harmadik országba történő továbbítására akkor kerülhet sor, ha a harmadik ország megfelelő védelmi szintet biztosít. Az ilyen adattovábbításhoz nem szükséges külön engedély.

Megfelelőségi határozat hiányában az adattovábbítás akkor is megengedett, ha az az érintett és köztünk levő szerződés teljesítéséhez, vagy az érintett kérésére hozott, szerződést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges, továbbá, ha jogi igények előterjesztése, érvényesítése és védelme miatt szükséges.

Külön engedély nélkül abban az esetben is továbbíthatunk személyes adatokat harmadik országba, ha megfelelő garanciákat nyújtottunk, és számodra érvényesíthető jogok és hatékony jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésre. Ilyen például, ha az EU Bizottság által elfogadott általános adatvédelmi kikötésekkel biztosítjuk a személyes adatok védelmi szintjét és garanciáit.

A személyes adatok jelenleg a következő adatkezelőknek, adatfeldolgozóknak kerülnek továbbításra a következő, EU-n kívüli harmadik országokba és célból:

Adatfeldolgozó neve, székhelye, ország megnevezése Megfelelőségi határozat- GDPR 45. cikk (1) bekezdése alapján Adatátadás, adattovábbítás, adatfeldolgozás célja
2016/1250 (EU) Bizottság végrehajtási határozata (USA - EU Privacy Shield List)

PROFILALKOTÁS

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelésünk során profilalkotást a jelen fejezet szerint végzünk.

Tőlünk független szolgáltató Google az alábbiak szerint végezhet profilozást, mely a mi weboldalunkra is kihathat, tekintettel arra, hogy a weboldalunkon Google Analytics szolgáltatást használunk.

A Google tájékoztatója a szolgáltatásról: A weboldalunk látogatottsági adatait a Google LLC („Google”) által nyújtott Google Analitika („Google Analytics”) webanalitikai szolgáltatás igénybevételével méri az adatkezelő. A Google Analytics főleg belső cookie-k alapján állít össze jelentést a Google Analytics-ügyfelek webhelyein tapasztalt felhasználói interakciókról. A Google Analytics hirdetési funkciói a Google-hirdetési cookie-k segítségével aktiválhatók– például a remarketing – a Google Display Hálózat olyan termékeire vonatkozóan, mint például az AdWords. Adatvédelmi beállításokra, cookie-k letiltására vonatkozóan információt itt talál: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu. Minden számítógép és eszköz, amely az internethez kapcsolódik, egyedi számot kap, ezt nevezzük IP-címnek (internetprotokoll-cím). Az ilyen számokat országok szerinti blokkokban osztják ki, egy IP-cím gyakran felhasználható annak az országnak, államnak/megyének és városnak az azonosítására, ahonnan a számítógép az internetre kapcsolódik. Mivel az internet működési elve miatt a webhelyek IP-címeket használnak, ezért a webhelyek tulajdonosai megismerhetik felhasználóik IP-címét még abban az esetben is, ha nem használják a Google Analytics szolgáltatást. A Google Analytics azonban csak azért gyűjti a webhely felhasználóinak az IP-címét, hogy megóvja a szolgáltatás biztonságát, illetve, hogy a webhelytulajdonosok képet alkothassanak arról, hogy látogatóik a világ mely tájáról érkeznek (ezt „IP szerinti földrajzihely-meghatározásnak” is nevezik). A Google az adatokat a hagyományos fájlrendszerek vagy adatbázisok helyett teljesítményre optimalizált, kódolt formátumban tárolja. Az adatokat a hozzáférés megnehezítése és a redundancia miatt több fizikai és logikai köteten osztja el, hogy így elejét vegye az adatokkal való visszaélésnek. A Google alkalmazásai több helyre elosztott környezetben futnak. Az egyes ügyfelek adatait nem egyetlen gépen vagy gépcsoporton elkülönítve tartja, hanem a Google összes ügyfelének adatait (ügyfelek, vállalkozások, sőt a Google saját adatait) vegyesen, a Google számos homogén gépéből álló és a Google adatközpontjaiban elhelyezett, megosztott infrastruktúrában szétosztva tárolja. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: https://policies.google.com/privacy?hl=hu.Lehetősége van arra is, hogy leiratkozzon a Google Analytics nyomon követéséről a jövőben, amennyiben letölti a Google Analytics Opt-out Browser Addon alkalmazást és azt telepíti a jelenlegi böngészőjéhez: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

AZ ÖN JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

Önt az általunk kezelt személyes adataival kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:

 • Hozzáféréshez való jog
 • Helyesbítés joga
 • Törléshez való jog
 • Adatkezelés korlátozásához való jog
 • Adathordozáshoz való jog
 • Tiltakozás joga
 • Hozzájárulás visszavonásának joga
 • Halál utáni joggyakorlás

1. HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy személyes adatait kezeljük-e, tájékoztatást kérhet arról, hogy: milyen személyes adatait (azok milyen személyes adat kategóriába tartoznak), milyen célból, meddig kezeljük, kinek kerülnek átadásra. Tájékoztatást kérhet továbbá az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól is, nevezetesen kérheti azok törlését, kezelésük korlátozását, személyes adatai helyesbítését, tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. Továbbá jogosult panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., honlapja: www.naih.hu, telefonszáma: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Amennyiben az adatait nem Ön adta meg, úgy tájékoztatást kérhet az adatok forrására vonatkozóan is.

2. HELYESBÍTÉS JOGA

Amennyiben az Ön személyes adatai változnak, vagy azokat rosszul rögzítettük, kérheti személyes adatai helyesbítését, kijavítását, pontosítását. Amennyiben személyes adatai hiányosan kerültek felvételre, úgy kiegészítő nyilatkozattal kérheti azok kiegészítését is.

3. TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

Ön kérheti, hogy az alábbi feltételek esetén személyes adatait töröljük:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük
 • Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük
 • a jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell az adatokat
 • közvetlenül gyermekeknek kínált szolgáltatások vonatkozásában.

Amennyiben nyilvánosságra hoztuk a személyes adatot, akkor megtesszük a tőlünk elvárható intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő más adatkezelőket arról, hogy Ön kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Felhívjuk figyelmét, hogy nem tudjuk teljesíteni törlési kérelmét, ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükségesek a személyes adatok, vagy ezzel korlátoznánk a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jogot, vagy a ránk vonatkozó jogszabályi kötelezettség (illetve közérdek, tudományos, kutatási vagy statisztikai cél) a törlési kéréssel ellentétes kötelezettséget ír elő számunkra.

4. ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Az alábbi esetekben Ön kérheti, hogy az adatkezelést korlátozzuk:

 • Ön szerint nem pontosak az adatok, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely alatt ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát
 • az adatkezelés jogellenes, azonban Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
 • már nincs szükségünk a személyes adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
 • ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a mi jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés korlátozásról mindazokat tájékoztatjuk, akikkel közöltük a személyes adatokat, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az ilyen címzettek listáját Ön -kérésre- megkaphatja.

5. ADATHORDOZÁSHOZ VALÓ JOG

Önnek joga van arra, hogy az általunk kezelt személyes adatait megkapja, ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ill. utasítása alapján továbbítsuk az Ön által megjelölt másik adatkezelő részére, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy szerződés teljesítésén alapul és automatizált módon történik. A hordozás nem sértheti mások jogait és szabadságait, vagy a törléshez (elfeledtetéshez) való jogot.

6. TILTAKOZÁS JOGA

Amennyiben az Ön adatainak kezelése az Adatkezelő vagy más személy jogos érdekén alapul vagy közérdeken, ill. közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében történik, úgy Ön külön tiltakozhat ezen adatkezeléssel szemben, ideértve a profilalkotást is. Tájékoztatjuk, hogy profilalkotást a jelen Adatkezelési tájékoztató „PROFILALKOTÁS” fejezetében foglaltak szerint végzünk. Ezen esetekben személyes adatait nem kezeljük tovább, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek. Amennyiben a személyes adatai kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, mi pedig a tiltakozás után nem kezelhetjük tovább az adatokat.

7. HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSÁNAK JOGA

Ön jogosult arra, hogy a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

8. A SZEMÉLYES ADATOKKAL ÖSSZEFÜGGŐ JOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSE AZ ÉRINTETT HALÁLÁT KÖVETŐEN

A magyar Infotörvény alapján: Az érintett halálát követő öt éven belül az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az Adatkezelőnél tett nyilatkozattal meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni a következő jogokat az elhunyt személy adataival kapcsolatban: hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás és tiltakozás. Ha az érintett több nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozattal lehet a jogokat érvényesíteni. Ha az érintett nem tett ügyintézési rendelkezést vagy vonatkozó nyilatkozatot az Adatkezelőnél, akkor a magyar Polgári Törvénykönyv szerinti, az Adatkezelőnél elsőként jelentkező közeli hozzátartozója jogosult helyesbítést kérni, vagy tiltakozni az adatkezelés ellen, valamint - ha az adatkezelés már az érintett életében is jogellenes volt, vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt – joga van az elhunyt adatainak törlését vagy korlátozását kérni az érintett halálát követő öt éven belül. Az Adatkezelő a közeli hozzátartozókat kérelemre tájékoztatja a megtett intézkedésekről, kivéve, ha azt az érintett megtiltotta.

Az érintett jogait érvényesítő személynek az érintett halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal, valamint saját személyazonosságát és közeli hozzátartozói minőségét közokirattal szükséges igazolnia az Adatkezelő felé, jogszabályi előírás alapján.

Önt a személyes adatainak részünkről történő kezelésével kapcsolatban az alábbi jogérvényesítési és jogorvoslati lehetőségek illetik meg:

 • Hozzánk fordulhat
 • Panaszjogát érvényesítheti
 • Bírósághoz fordulhat

1. HOZZÁNK FORDULHAT

Amennyiben Önnek az adatkezeléssel kapcsolatban panasza adódik vagy jogaival kíván élni, az alábbi elérhetőségeinket használhatja e célra:
E-mail: info@qponverzum.hu
Postacím: 8360 Keszthely, Kossuth utca 7.

Mi indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelme beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt a kérelme nyomán hozott intézkedésekről, vagy az intézkedés elmaradásának okairól. Ha a kérelem összetett, vagy nagy számú kérelem érkezik, a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adjuk meg. A tájékoztatás és az intézkedés díjmentes, kivéve az egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó kéréseket. Ezekben az esetekben ésszerű díjat számolunk fel, vagy megtagadjuk a kért intézkedést. A kérelem kapcsán a személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információkat kérhetünk Öntől. Az Ön általunk kezelt személyes adatainak másolata is első esetben ingyenes, a további másolatokért az adminisztratív költségekkel megegyező díjat kérünk.

2. PANASZJOG

Amennyiben úgy véli, hogy adatkezelésünk nem jogszabályoknak megfelelően történik, az adatkezelésünkkel kapcsolatban panaszt tehet a felügyeleti hatóságnál, szintén panaszt tehet a felügyeleti hatóságnál abban az esetben is, ha az Ön kérelme nyomán nem teszünk intézkedést késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül - ill. késedelem okáról nem tájékoztatjuk. Az Adatkezelő tevékenységi központja szerint illetékes fő felügyeleti hatóság Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., honlapja: www.naih.hu, telefonszáma: +36 (1) 391-1400, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu.

3. BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA

Önnek joga van ahhoz, hogy bírósághoz forduljon: (i) a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, kötelező erejű döntése ellen, (ii) amennyiben az Ön kérelme nyomán nem teszünk intézkedést késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül - késedelem okáról Önt nem tájékoztatjuk, (iii) abban az esetben, ha a felügyeleti hatóság az Ön által benyújtott panasszal nem foglalkozik, az Ön jogosnak vélt panaszát elutasította, vagy egyáltalán nem tájékoztatja Önt három (3) hónapon belül a panasza fejleményeiről, annak eredményéről, (iv) panaszjogának sérelme nélkül bírósághoz fordulhat, amennyiben úgy véli, hogy a GDPR szabályainak nem megfelelő adatkezelés miatt megsértették a GDPR szerinti jogait. Az Adatkezelővel szembeni eljárást az Adatkezelő tevékenységi helye szerinti tagállam, azaz Magyarország bírósága előtt kell megindítani, azonban az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK

Az Adatkezelő az Ön személyes adatait az alábbi jogszabályok alapján kezeli:

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről („GDPR”)
 • Magyarországi jogszabály: Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotörvény”)
 • Magyarországi jogszabály: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Polgári Törvénykönyv”)

HATÁLYOS JOG ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A jelen Adatkezelési tájékoztatóra a magyar jog az irányadó.
Amennyiben az Ön országa szerinti hatályos jogszabályok a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknál szigorúbb szabályokat rendelnek az Ön részére, Ön köteles azoknak eleget tenni. Ön azonban tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Adatkezelő felelősségét a jelen Adatkezelési tájékoztatóra irányadó jog szerinti jogszabályok alapozzák meg, és felelősségét a vonatkozó jogszabályok és bírósági döntések alapján lehetséges legteljesebb mértékig kizárja a felhasználó országa szerinti rendelkezések be nem tartásáért.

A jelen Adatkezelési tájékoztatóban szereplő fejezetcímek csupán a tájékoztatást szolgálják, önmagukban nem elegendők az adatkezelések megértéséhez. Amennyiben olyan kérdése lenne, melyre a jelen Adatkezelési tájékoztató nem nyújtott egyértelmű választ, kérjük, írja meg az info@qponverzum.hu e-mail címre.

© Qponverzum
© Hotelverzum
© Aurovektor Kft.
© Jambrik Ügyvédi Iroda


Adatkezelési Tájékoztató letöltése
Korábbi Adatkezelési Tájékoztató (Hatályos 2022.08.04-ig) letöltése
Korábbi Adatkezelési Tájékoztató (Hatályos 2016.06.05-ig) letöltése